Online Loan Application System

ડૉ. આંબેડકર સફાઈ કામદાર આવાસ યોજના માટે ફોર્મ ભરવાની ની લિંક - Click Here

આ સિસ્ટમ પર કોઈ એ અરજી કરવી નહિ, અહીં કરેલી અરજી માન્ય ગણાશે નહિTitle   Scheme Detail How To Apply Apply
છૂટક ગટર સફાઇનું કામ કરતાં રોજમદાર સફાઇ કામદારને ડિઝલ મશીન તેમજ સલામતીનાં સાધનોની સહાય યોજના રૂા.૫૦,૦૦૦ સુધી How To Apply Apply Now