છૂટક ગટર સફાઈનું કામ કરતા રોજમદાર સફાઈ કામદારોને ડિઝલ મશીન તેમજ સલામતીના સાધનોની સહાય મેળવવા માટેનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક

અરજદારની માહિતી

Applicant's Details

અટક
અરજદારનું નામ
પિતા/પતિનું નામ
(in %)

શૈક્ષણિક લાયકાત

જે લાયકાત ધરાવતા હોય એના સામે ટીક કરવું


અરજદારની અન્ય માહિતી

બેંક : અરજદારના બેંક ખાતાની માહિતી

બેંક : ડિઝલ મશીન વેચાનાર વેપારીના બેંક ખાતાની માહિતી

બેંક : લોડીંગ સાયકલ વેચાનાર વેપારીના બેંક ખાતાની માહિતી

નીચે દર્શાવેલ કેપ્ચા આપેલ બોક્સ માં ટાઇપ કરો

captcha

    Cancel