યોજના મુજબના પ્રમાણપત્ર

Documents Download
(1) બાંહેધરી પત્રક
(2) સુચનાઓ અને શરતો
(3) સફાઇ કામદાર/સફાઇ કામદારનાં આશ્રિત હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
(૪) સ્થળ ચકાસણી અંગેની વિગત.
(૫) જિલ્લા પસંદગી સમિતિનો મંજુર/નામંજુરીનો અભિપ્રાય.
(૬) રાજ્ય કક્ષાની સમિતિએ અરજી મંજુર કર્યાની વિગત અને અભિપ્રાય
(૭) સફાઇ કામદાર/સફાઇ કામદારનાં આશ્રિત હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર(ફક્ત આવાસ યોજના માટે).
(૮) જીલ્લા મેનેજર નો અભિપ્રાય(ફક્ત આવાસ યોજના માટે)
(૯) અરજી ફોમ ભરતી વખતે અરજદારને ડાઉનલોડ કરવાના થતા ડોકયુમેન્ટસ - ડિઝલ મશીન યોજના માટે