યોજના મુજબના પ્રમાણપત્ર

Documents Download
(1) સફાઈ કામદાર પ્રમાણપત્ર (બધી યોજના માટે ફરજીયાત)
(2) આવાસ યોજના માટે ના પ્રમાણપત્ર (માત્ર આવાસ યોજના માટે ફરજીયાત)
(2) આવાસ યોજના માટે ના પ્રમાણપત્ર (માત્ર જિલ્લા અધિકારી માટે)